Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Charvatce

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:

více zde

4. Kontaktní spojeni:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Charvatce č.p. 78, 294 45 Jabkenice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Charvatce č.p. 78, 294 45 Jabkenice
4.3 Úřední hodiny: sudý týden: středa od 18.00 do 19.00 hodin
4.4 Telefonní čísla: +420 724 186 486
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.charvatce.e-obec.cz
4.7 Adresa e-podatelny: www.charvatce.e-obec.cz/podatelna
4.8. Další elektronické adresy
e-mail: oldrich.pulda@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: název banky: Komerční Banka; 
Číslo účtu: 30820181/0100
IBAN CZ7501000000000030820181
BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX 

 • bezhotovostně na BÚ
 • v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ:

00509116

7. DIČ:

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání:

PODATELNA

11. Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:

formuláře zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

 • projednáním na OÚ
 • informace na internetu zde

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
za poskytnutí informací:

16. Zveřejněné smlouvy:

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999 Sb.

výroční zprávy zde

18. Vyžádané informace